Kasutustingimused

Kasutustingimused

Teenuse tellimine, Lepingu sõlmimine

 1. NETFIT online treeningute (edaspidi Teenus) pakkujaks on AS My Fitness (edaspidi MyFitness), registrikood: 11273563, aadress: Haabersti 5, Tallinn 13516, e-mail: netfit@netfit.ee
 2. Teenuseid saab tellida ja kasutada luues endale kasutajakonto My Fitnessi hallatavas NETFIT veebikeskkonnas netfit.ee (edaspidi NETFIT veebikeskkond) või MyFitness iseteeninduskeskkonnas, täpsemaid juhiseid vaata myfitness.ee.
 3. Käesolevad Teenuse kasutamise tingimused (edaspidi Kasutustingimused) kohalduvad kõigile isikutele, kes on endale NETFIT veebikeskkonnas kasutajakonto loonud (edaspidi Klient).
 4. Teenuste kasutamiseks loob Klient endale NETFIT veebikeskkonnas kasutajakonto, valib sobiliku Teenuse liigi (treeningpaketi), annab kinnituse Kasutustingimustega tutvumise ja aktsepteerimise kohta ning sisestab Teenuste eest tasumiseks maksekaardi andmed, v.a MyFitnessi liikme puhul.
 5. Leping MyFitnessi ja Kliendi vahel Teenuse ostmiseks (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, kui Klient on loonud kasutajakonto ning aktsepteerinud Kasutustingimused. Lepingu osaks on Kasutustingimused ja Teenuste hinnakiri, millega Klient saab tutvuda NETFIT veebikeskkonnas.
 6. Peale Lepingu sõlmimist saadetakse Kliendi e-posti aadressile kinnitus Lepingu sõlmimise kohta ning teave Lepingu salvestamise võimaluste kohta.
 7. MyFitnessil on õigus igal ajal Kasutustingimusi ja Teenuste hinnakirja ühepoolselt muuta, teavitades muudatustest NETFIT veebikeskkonnas 14 päeva ette, seega jõustuvad muudatused veebiteavitusest 14 päeva möödumisel. Juhul, kui Klient muudatustega ei nõustu, on tal õigus Leping vastavalt punktis 33 toodule üles öelda. Juhul kui Klient Lepingut enne muudatuste jõustumist ei lõpeta, loetakse ta muudatustega nõustunuks ning lepinguline suhe jätkub muudetud tingimustel.

Teenuste kasutamine

 1. Teenuste kasutamine alla 18-aastaste puhul on lubatud vaid täisealise isiku järelevalve all. Kõik treeningud ei pruugi olla alaealistele sobilikud. Alla 18-aastase Kliendi nimel sõlmib Lepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja, kes jääb koos Kliendiga vastutama kõikide Lepingust tulenevate Kliendi kohustuste täitmise eest.
 2. Klient mõistab, et Teenuse näol on tegemist mittepersonaalse kaugteenusega ja Teenuse kasutamine toimub täielikult Kliendi omal vastutusel. Teenuste valimisel ja kasutamisel jälgib Klient ise või vastava erialateadmisi omava isiku abiga oma tervislikku seisundit ning vähima kahtluse korral treeningu sobivuse osas või haigussümptomi või vigastuse tekkimisel peab nõu oma arstiga.
 3. Teenust võib kasutada vaid Klient, kolmandatele isikutele Teenuse kasutamise võimaldamine ei ole lubatud.
 4. Teenuste kasutamiseks peab Kliendil olema internetiühendus.
 5. Kogu NETFIT veebikeskkonnas esitatud Teenuste sisu ja materjalid kuuluvad MyFitnessile ning on kaitstud autoriõigusega. Lepingu sõlmimisega võtab Klient kohustuse mitte salvestada, paljundada, levitada, muuta, esitada, avaldada, luua tuletatud teoseid, pakkuda neid müügiks ega kasutada (välja arvatud käesolevates Kasutustingimustes sõnaselgelt lubatud juhtudel) sisu ega informatsiooni, mis sisaldub või on saadud Teenuste kasutamise kaudu. Samuti ei või Klient üles laadida, postitada e-posti teel ega muul viisil saata ega edastada materjali, mis on mõeldud Teenusega seotud mis tahes arvutitarkvara või riistvara või seadmete funktsionaalsuse katkestamiseks, hävitamiseks, piiramiseks või muul moel manipuleerimiseks (sh tarkvaraviirused või mis tahes muu arvutikood, failid või programmid.)
 6. Teenus ning kogu Teenuse kaudu kättesaadav sisu on mõeldud ainult Kliendile isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks ning seda ei tohi jagada kolmandate isikutega. Lepingu kehtivuse ajal annab MyFitness Kliendile piiratud õiguse Teenustele juurdepääsuks ja Teenuse sisu kasutamiseks isiklikul otstarbel.

 

Teenuste eest tasumine

 1. Teenuste eest makstakse üks kord kuus, vastavalt Teenuste hinnakirjas toodud hinnale. Tasumine toimub Teenuse esimese kehtivuse kuu eest koheselt pärast Lepingu sõlmimist ja iga järgmine kuumakse teostatakse alati viimasel paketi kehtivuse päeval enne paketi kehtivuse lõppu.
 2. Juhul kui Kliendil on MyFitnessiga kehtiv liikmeleping, toimub Teenuste eest tasumine e-arve püsimakse teenuse alusel koos teiste liikmelepingu alusel maksmisele kuuluvate tasudega ja vastavalt Teenuste hinnakirjas toodud hinnale. E-arve püsimakse teenuse alusel makstes tagab Klient Lepingus sätestatud kuupäeval piisava rahahulga olemasolu oma arveldusarvel ning MyFitnessi kasuks kehtiva e-arve püsimakselepingu. Juhul kui Kliendile kohaldub käesoleva punkt 15, ei kuulu kohaldumisele Lepingu punktid 19 ja 22.
 3. Teenuste eest tuleb tasuda olenemata sellest, kas Klient teenust faktiliselt kasutab või mitte.
 4. Teenuste kasutamine võib alata ka tasuta prooviperioodiga. Tasuta prooviperioodi kestus määratakse registreerumisel ja see on mõeldud selleks, et uued Kliendid saaksid Teenust proovida. MyFitness saadab Kliendile 3 päeva enne tasuta prooviperioodi lõppu e-kirja teel meeldetuletuse prooviperioodi lõppemise kohta.
 5. Prooviperioodile järgneva arveldustsükli (üks kuu) tasu võetakse Kliendi krediitkaardilt (või muult MyFitnessi poolt aktsepteeritud maksevahendilt) maha tasuta prooviperioodi lõpus, kui Klient ei ole lõpetanud Lepingut enne tasuta prooviperioodi lõppu.
 6. Lepingu sõlmimisega annab Klient nõusoleku ja volitab MyFitnessi kasutama ja töötlema (sh salvestama) tema poolt esitatud maksevahendi andmeid (sealhulgas maksekaardi numbrit, tüüpi, selle kehtivusaega ja autentsuskoode CVV/CVC) teostamaks ülekandeid Kliendi poolt valitud Teenuste eest tasumiseks vastavalt Lepingu tingimustele. Klient annab oma nõusoleku selleks, et MyFitness annab tema maksekaardi andmete töötlemise ja ülekannete teostamise volitused kolmandale isikule ehk operaatorile, kes tegutseb MyFitnessi ülesandel ja nimel. Klient on teadlik ja nõustub sellega, et mis tahes liiki teenuse ostmisel saab MyFitness selliste maksete automaatse teostamise õiguse (sealhulgas operaatori vahendusel), ilma et tal oleks vaja Kliendi eraldi nõusolekut iga sellise tasu ülekandmiseks (välja arvatud juhul, kui konkreetse Teenuse eest tasumise reeglid näevad ette muud tasumise korda). MyFitness ei kogu ega säilita maksekaardi andmeid.
 7. Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse nõuetekohaselt tasutuks alates hetkest, mil vastav summa on laekunud MyFitnessi pangakontole.
 8. MyFitness esitab arveid Kliendile elektroonilisel kujul. Arve kehtib ilma allkirjata. Sõltumata arve kättesaamisest on Klient kohustatud tagama, et tema arveldusarvel, millega on seotud tema maksekaart, oleksid ülekande teostamise kuupäeva seisuga olemas rahalised vahendid kõigi Lepinguga ettenähtud maksete teostamiseks.
 9. Juhul, kui ülekande teostamise esimene katse ebaõnnestub (st krediidiasutuselt laekub keeldumine mis tahes põhjusel, sealhulgas vajalikus koguses rahaliste vahendite puudumise tõttu maksekaardiga seotud arveldusarvel), on MyFitnessil õigus peatada viivitamatult uue perioodi Teenuse, mille eest Klient ei ole tasunud, kasutamine ja blokeerida Kliendi ligipääs kuni vastava võlgnevuse täieliku kustutamiseni. MyFitnessil on seejuures õigus teha Lepingu kehtivuse ajal ja 1 (ühe) kuu jooksul pärast selle kehtivuse lõppemist piiramatu arv katseid vastavate maksetehingute teostamiseks.
 10. Maksumäärade või -korralduse muutumisel on MyFitnessil õigus ühepoolselt muuta kõiki Lepingus sisalduvaid summasid vastavuses maksumäära või -korralduse muutumisega, teavitades sellest Klienti vähemalt 14 päeva ette. MyFitness ei teavita Klienti summade vähendamisest.
 11. Kui MyFitness on Teenuse osutamise peatanud Lepingu punkti 22 alusel, siis:
  • ajal, mil Teenuse osutamine on peatatud, ei saa Klient seda kasutada;
  • Teenuse osutamise peatamise ajal võetakse teenustasu ning Klient ei saa nõuda teenustasu ümberarvestamist, vähendamist ega tagastamist;
  • MyFitness teavitab Klienti Teenuse osutamise peatamisest ja võlgnevusest 2 (kahe) tööpäeva jooksul;
  • MyFitnessil on õigus keelduda uue lepingu sõlmimisest Kliendiga.
 12. Kui Teenuse osutamise peatamise ajal kustutatakse Kliendi võlgnevus MyFitnessi ees täies mahus, taastatakse viivitamatult Kliendi ligipääs Teenustele.
 13. Teenuse osutamise peatamine või Lepingu lõpetamine ei vabasta Klienti enne Lepingu lõppemist MyFitnessi ees tekkinud võlgnevuse tasumise kohustusest. Kehtima jäävad ka Lepingu punktid 19 ja 22, mis annavad MyFitnessile õiguse ja volitused teostada 1 (ühe) kuu jooksul pärast Lepingu lõppemist ülekandeid Lepingu kehtivuse ajal Kliendil MyFitnessi ees tekkinud võlgnevuse täielikuks tasumiseks.
 14. Juhul kui Klient ei ole kasutanud Teenust MyFitnessist mitte olenevatel põhjustel, ei kuulu teenustasu ei täielikule ega ka osalisele tagastamisele.
 15. Lepingujärgse(te) tasu(de) maksmisega viivitamise korral on MyFitnessil õigus nõuda viivist 0,15% tasumisele kuuluvast summast päevas iga maksega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.
 16. Kui Kliendil on kohustus tasuda MyFitnessile üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid summasid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud maksetest esimeses järjekorras tasude sissenõudmiseks tehtud kulutused, teises järjekorras muud kohustused (sh viivised ja trahvid) ja viimases järjekorras põhinõuded (teenustasu).
 17. MyFitnessil on õigus loovutada Lepingust tulenevaid nõudeid Kliendi vastu ilma Kliendi eraldi nõusolekuta osaliselt või tervikuna mistahes isikutele, sealhulgas inkassoühingutele ja/või teistele nõuetega tegelevatele ühingutele
 18. MyFitness vastutab Kliendi ees ning Kliendil on MyFitnessi vastu õigus kasutada õiguskaitsevahendeid üksnes juhul, kui MyFitness on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

Lepingu tähtaeg ja lõpetamine

 1. Leping on tähtajatu, seega kehtib kuni lõpetamiseni Kliendi või MyFitnessi poolt.
 2. Kliendil on õigus Leping igal ajal lõpetada, selleks logige NETFIT veebikeskkonnas oma kontole, ning järgige Lepingu lõpetamiseks antud instruktsioone. MyFitnessi liikmed saavad teenuse lõpetada MyFitnessi iseteeninduskeskkonnas.
 3. Leping lõppeb koheselt, kui olete lõpetamise soovi oma kasutajakontol kinnitanud. Lepingu lõpetamisel jooksva kuu eest makstud tasu Kliendile ei tagastata. Kliendil on õigus kuni jooksva kuu lõpuni ostetud Teenuste kasutamist jätkata ning seda tehes kohalduvad Teenusele käesolevad Kasutustingimused v.a. tasu maksmist reguleerivad punktid.
 4. MyFitnessil on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata üles öelda juhul, kui:
  • Klient on esitanud MyFitnessile valed, ebatäpsed või ebatäielikud isiku-, kontakt- või maksekaardi andmed või kui ta on üritanud kasutada kolmanda isiku vastavaid andmeid;
  • Kliendi NETFITi kasutajakontot kasutab Kliendist erinev isik;
  • Kliendil on tekkinud võlgnevus mistahes Lepingujärgse makse tasumisel vähemalt kolmkümmend (30) päeva järjest või rohkem kui (3) kolmel korral kalendriaastas;
  • Klient rikub muul viisil oluliselt Lepingut.
 5. Juhul, kui MyFitness ütleb Lepingu üles punkti 35 alusel, ei tagastata Kliendile teenustasu pärast Lepingu lõpetamist järelejäänud kasutamata teenuse kehtivusaja eest ning MyFitness peab selle kinni leppetrahvina. Lisaks on MyFitness õigus keelduda Kliendiga uute lepingute sõlmimisest.
 6. Punktis 35 nimetatud ülesütlemise aluse esinemisel on MyFitnessil õigus nõuda ülesütlemise asemel või sellega koos leppetrahvi tasumist. Leppetrahvi suuruseks on Kliendi kehtiv kolmekordne kuutasu.
 7. MyFitnessil on olenemata põhjusest õigus Leping üles öelda teatades sellest Kliendile 30 päeva ette.
 8. Lepingu ülesütlemine Kliendi või MyFitnessi poolt, samuti leppetrahvi nõude esitamine MyFitnessi poolt ei piira ega välista MyFitnessi õigust nõuda Kliendilt Lepingujärgse võlgnevuse tasumist ja/või kahjude hüvitamist.
 9. Sidevahendi abil sõlmitud Lepingust võib Klient taganeda põhjust avaldamata 14 (neljateist) päeva jooksul, punktis 33 kirjeldatud viisil. Kui Klient on selle aja jooksul kasutanud Teenuseid, kohustub ta MyFitnessile tasuma proportsionaalse osa vastava Teenuse hinnakirjajärgsest kuutasust, arvestades tasuta prooviperioodi, kui see kohaldus. Klient kinnitab Lepingu sõlmimisega soovi alustada Teenuste tarbimist enne 14 päevase taganemistähtaja möödumist.

Teadete saatmine

 1. Kui Lepingus pole märgitud teisiti, siis MyFitness edastab kõik Lepingu ja Kasutustingimustega seotud teated ja muu kirjavahetuse Kliendile kasutades Lepingus märgitud kontaktandmeid, eelkõige Lepingusse märgitud e-posti aadressil.
 2. Teated ja muu kirjavahetus loetakse Kliendile kättetoimetatuks, kui edastamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva.
 3. Klient kohustub teavitama MyFitnessi viivitamatult oma isiku- ja kontaktandmete muutumisest.
 4. MyFitness avaldab kõik üldised Teenustega seotud teated NETFIT veebikeskkonnas.

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

 1. Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 2. Kõik Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Isikuandmete töötlemine

 1. MyFitness töötleb Kliendi isikuandmeid oma veebilehel avaldatud privaatsusteates https://www.myfitness.ee/ettevottest/oluline-info/privaatsusteade/ toodud tingimusel.

Kampaaniad

 1. MyFitnessil on õigus läbi viia kampaaniaid, mille käigus antavad soodustused kehtivad ainult kampaaniatingimustes määratud ajavahemikul ning laienevad vaid isikutele, kes vastavad kampaaniatingimustes toodud määratlusele.
 2. Kampaania tingimused rakenduvad reeglina vaid uutele Klienditele ja MyFitnessil on õigus keelduda isikuga Lepingu sõlmimisest juhul, kui esineb kahtlus, et isik on lõpetanud Lepingu üksnes või peamiselt kampaaniasoodustuse saamise eesmärgil.